Telefunken HC 1500 HIGH_COM 08-02-2020

Tape Deck Telefunken HC1500 [HIGH-COM] Model 1979

DSCN1349

W trakcie używania będącego częscią unikalnego zestawu Bang& Olufsen „Ouverture” wyjątkowo wszechstronnego i wygodnego zdalnie sterowanego decka kasetowego autor spotkał się w ciągu 7 lat trzy razy z jego usterkami które musiał własnoręcznie serwisować .  Operacje wewnątrz bardzo złożonego  urządzenia nie sa proste i bezpieczne w związku z jego filozofią 5w1 „radio / CD / magn. kasetowy/ zdalne sterowanie / sterowanie logiczne i kompaktową budową .  powodującą ryzyko dokonania jednego uszkodzenia w pieciu od razu.

Using exceptionally versatile and comfortable remote controlled reverse Cassette Recorder as part of unique Bang & Olufsen Ouverture set, author had met in 7 years three times it’s failures which he had to resolve by himself . It wasn’t safe and simple operation  inside very complicated unit due to its 5 in 1 „radio/CD/ tape/remote control/logic control” philosphy making any repair a risk of 1 damage  to all 5

B&O Ouverture

B&O Ouverture autoreverse tape deck mechanics

Po ostatnim uszkodzeniu polegającym na rozciągnięciu się napędowego paska gumowego i jego wymianie stał się znowu całkowicie sprawny ale pojawiła się idea innego zapasowego decka kasetowego.

After it’s last failure due to extention of rubber belt and it’s replacement it is again perfectly operable but the idea of another „spare” cassette recorder had emmerged.

Drugą może ważniejszą przyczyną jest że B&O Ouvertura nie wskazuje informacji o sile sygnału wejsciowego na gnieździe Aux. Dla nagrań z własnych źródeł Ouvertury jak radio i CD to nie jest utrudnieniem gdyż wewnętrzna elektronika ustawia poziom wewnętrzną automatyką na  optimum. Niestety dla „Aux” nic nie jest pewne i w najczęstszych wypadkach za mały    sygnal może się okazać  zaszumiony albo za duży zniekształcony. Jakkolwiek deck jest wyposażony w system Dolby autor stara się go unikać.

The second, may be even more serious reason, was that B&O Ouvertura does not provide „Aux” input signal level information For recordings from sources from „parent” Ouvertura radio or CD it is not disadvantage because internal electronics sets a perfect level by it’s integral automation. Unfortunately for external „Aux” nothing may be granted and in usual cases signal may show too small effecting in „hiss” or distorted if too much. Surely unit is provided with Dolby B NR anyway author avoids it’s using.

Jego uwagę zwróciła technologia HIGH-COM ktore nigdy nie była szeroko zapoznana. W czasach jej rozwijania przez Telefunkena przyczyną tego było to ze doznawała silnej konkurencji ze strony Dolby C. HIGH-COM znacznie przewyższała pierwszą wersję Dolby B ale następna Dolby Cz odstępem szumu 67dB  byla już ogólnie bliżej klasy HIGH-COM. Dolby C pojawiło sie właśnie w momencie gdy znak Dolby umocnił sie w swojej uzyskanej wcześniej modelem B pozycji rynkowej.

His attention turned HIGH-COM technology which was never widely popular. In time of it’s development by Telefunken the reason was that it suffered from his strong competitor Dolby C NR. HIGH-COM technology highly surpassed first DOLBY version but next DOLBY C was in general nearer to HIGH-COM class and DOLBY C came out just in time when mark DOLBY already had granted it’s gained earlier with B version position on market.

Zbyt krótka produkcja HIGH-COM miała więcej przyczyn – jedną z nich było pojawienie się z latami tańszej od decków kasetowych technologii cyfrowej a inną że w odtwarzaniu Hi-Fi dla  uzytkowników amatorów poprawa dynamiki powyżej 67 dB nie zawsze musiała być  doceniona gdyż  korzystali ze źródeł bardziej szumiących  jak radio stereo czy plyty winylowe. Technologia HiGH-COM osiągała dynamikę do 76 dB. Niewątpliwie była wyborem dla  kogoś kto wykonywał kopie z kopii materiału .

Too short production of HIGH COM had more reasons – one of them was emerging digital technology, with years cheaper than Tape Decks other was that improvement of dynamics at level above 67dB in HI FI quality could not always be noticed as home users recorded radio reception or LP with noise often worse than this. . HIGH-COM technology could reach 76dB dynamics. . Anyway it should be expected „a must” for users who make copies of copies of material.

Autor jest jednym z niewielu ktorzy robią to czasem z powodu swoich zainteresowań. Wyobrażą sobie więc ze że z podobnego powodu została zaadoptowana przez wytwórców sprzetu Pro na schyłku ich najlepszych dni .(Studer, Uher, Revox)  i za nimi podążyło, z wyjątkiem Philipsa, kilku znanych zachodnio europejskich wytwórców, również japońskich jak Akai, Tensai. Nikkon, Hitachi.

Author is one of the few who does it sometime on reason of his interests. He imagines also that this was the main reason why this technology at time was adopted by few Pro producers of tape recorders at dawn of their past glory days (Studer, Uher, Revox) followed by selected other from western Europe (except Philips) , and also from Japan, like Akai, Tensai, Nikkon, Hitachi. .

DSCN1353DSCN1333

Telefunken HC 1500 był prawdopodobnie pierwszą wersją Highcomów zaperezentowanych przez Telefunkena Później pojawiły się modele TC, RC, HC800i topowy HC 3000. W większości zmiany były wizualne i dotyczyły zgodnych z wymaganiami rynku detali kontroli decków. HC 1500 jest całkowicie ręcznie obsługiwanym   deckiem stereo z dwoma wskaźnikami wychyłowymi sygnału zapisywanego działającymi tez przy odczycie, wejściami   stereofonicznymi mikrofonów  i linia. Dwa systemy redukcji szumu – Dolby („rozszerzenie”) HIGH-COM i bez redukcji. Stosowane kasety to „Fe” .”Cr”  i „Fe-Cr” Wyjścia to nieregulowane na słuchawki i na wzmacniacz.

Telefunken HC 1500 was probably the first version od High Coms presented by Telefunken. Later came out models TC, RC, HC 800 and top HC3000 and more. Most later versions had mostly visual and operational changes following marketing needs. . HC 1500 is fully manual operated stereo deck with two input volume indicators presenting play volume as well, stereo MIC and auxiliary inputs . Two Noise reduction systems – Dolby („extention”), HIGH – COM, and no reduction .

Applicable for tapes „Fe”, „Cr”, and „Fe- Cr ” Input volume controlled separately for R & L channels.

Output:no adjusted to phones and audio out.

Basic tech data –   Główne dane techniczne

Frequency range 30Hz -15 kHz – with „Cr” tape

Noise level – 74 dB

Tape speed 4,76cm/s (+/- 1%)

Wow flutter – (rec+play total) 0.18%

Cue function – yes

Reverse – no

MPX filter yes

Supply – 220V/110V

Rubber belts – capstain+ counter+ cassette door inert wheel

Urządzenie po 40 latach wymagało wymiany lewego wskaźnika wychyłowego, dokładnej regulacji poziomów w kanale lewym i naprawy  oświetlenia żarówkowego. Sprawdzenie  parametrów potwierdziło ze nawet z użyciem taśmy „Fe” deck odpowiada specyfikacji jak wymagane dla „Cr” i że z technologią HIGH-COM nie obserwuje się czesto krytykowanego w systemach NR wrażenia kompresji dźwięku. Co ciekawe  także przy użyciu „rozszerzenia Dolby” które nie ma na produkcie znaku zastrzeżęnia przez Dolby Lab.  nie odczuwa się nieprzyjemnych wrażeń ktotre autor zauważył w znanych mu deckach z zastrzeżeniem  Dolby Lab.

Unit after 40 years required new L channel meter, accurate adjustments of left channel and replacement of lighting bulbs

Testing tech data confirmed that even with Fe tape deck comply as required and that with HIGH COM technology is not observed often complained sound compression feel. Interesting that also using „Dolby Extension” which does not states „registered” does not show unpleasant sensations in sound which could be often observed in known to author „Dolby Registered” machines.

DSCN1341DSCN1326

 

DSCN1335DSCN1336

Worthy to notice bigger than average idler inertia wheel and electric motor

DSCN1339 DSCN1337

Po stronie elektroniki deck posiada stopnie dyskretne na tranzystorach, potem wyspecjalizowane Telefunkenowskie plytki układów scalonych  z przełączaniem HIGH-COM ktore przez wyłączenie napięcia sterującego sa modyfikowane do pracy jako „Dolby Extention” lub tylko korygują charakterystyki bez powiększania odstępu szumów przy zachowanej dynamice ok 52 dB. Te plytki nie dają możliwości ich strojenia. Na koniec dwie pary układów scalonych – jeden służący wzmocnienu sygnałów na słuchawki i na wzmacniacz i druga para dla mierników.  Podłączenie słuchawek oferuje 2 standardy -  „big jack” i DIN.

On side of electronics deck provides discrete input transistor stages, next specialized Telefunken IC cards providing switchable HIGH-COM technology which by turning off control voltage is modified to service as Dolby Extention or assuring only required frequency correction without noise reduction with dynamics -52dB . Those cards do not allow for any tuning. And finally two pairs of voltage IC amps – one servicing phone/aux output, other pair servicing volume indicators. Phone connection offers two standards – big jack and european DIN.

DSCN1326 DSCN1351

Odtwarzany dźwięk porównany w tych samych warunkach jes zauważalnie różny od B&O i – dużo bardziej w typie „DSS” ktory jest modyfikacją autora w szpulowcu Uher Royal de Luxe a ten lepiej niż B&O współpracuje z calym systemem . Oryginalna kasety wcześniej autor kopiował na szpule  własnie dla tego wrażenia. Z Telefunkenem HC 1500 to już nie jest konieczne.

The reproduced sound compared in the same conditions is noticeably different then B&O and much more in type achieved by author in „DSS” – modified Uher Royal de Luxe which cooperates better with his whole system then B&O. Original cassettes author before copied to Reel2Reel for that sounding. With Telefunken HC 1500 it is no more required.

Uploaded 2020-02-08